© 2023 by Fashion Diva. Proudly created with Wix.com

Op de subhoofdstukken (klik op Kinderbescherming en kies) een reeks over 'waarheid', het gebruik van onwaarheden in jeugdzorgrapportages, waarop beleid (politiek) moet verbeteren. Wat doet u?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ken de wet om niet timide aan smoesjes te gehoorzamen:

Beginselen van Behoorlijk Bestuur en verder:

  Wetten rond 'jeugdzorg' en ouderschap op:

 - https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/  .

Dit is een klein uittreksel van de vele wetboeken. Lees het rustig en begrijpend door.

 

Aan de hand van wet- en regelgeving, regionaal, nationaal en (prevalerend) internationaal, en aan (daaraan ondergeschikte) beroeps- en institutionele codes en -regelgeving of -protocollen kan men méten waarin de 'jeugdzorg' onjuist handelt.

Zo bestaan er ook Beginselen van Behoorlijk Bestuur....

De Beginselen van Behoorlijk Bestuur lijken zo ver weg uit jeugdzorgland:

Beginselen van  behoorlijk bestuur  cq. fatsoen:

[Naar: ‘Bestuursrecht, 4e herziene druk’, 1996, van prof.mr.P. Nicolaï e.a.]

-  zorgvuldigheidsbeginsel

Besluiten dienen met de nódige zorgvuldigheid te worden voorbereid èn genomen.    Hieruit vloeien voort : eisen betreffende een correcte bejegening (mededelingsplicht, waarschuwingsplicht, gelegenheid tot herstel van verzuim, hoorplicht, inspraak); 

eisen betreffende zorgvuldig onderzoek;

eisen betreffende zorgvuldige beslissingsprocedure;

eisen betreffende een deugdelijke besluitvorming.

-  beginsel van draagkrachtige motivering

 Hieruit vloeien voort : eisen met betrekking tot de begrijpelijkheid van de argumentatie;

 eisen m.b.t. de aanvaardbaarheid van de kwalificatie der feiten.

-  gelijkheidsbeginsel

Gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden [voorgaande fouten daargelaten].

-  vertrouwensbeginsel

Gerechtvaardigde verwachtingen moeten, indien maar enigszins mogelijk, worden gehonoreerd.

-  redelijkheidsbeginsel

De belangen-afweging dient te voldoen aan de eisen van redelijkheid en billijkheid.

-  beginsel van kenbare motivering

Een besluit moet voor betrokkene op kenbare wijze zijn gemotiveerd.  Hieruit vloeien voort  eisen m.b.t. de wijze van kennisgeving.

 

Naar wet herleidt:

- Men dient het 'fair-play-beginsel' in acht te nemen; de instelling dient haar taak zonder vooringenomenheid dus onpartijdig te vervullen (art. 2:4 Awb).

- Geheimhoudingsplicht t.o.v. gegevens met een vertrouwelijk karakter (Awb 2:5).

- Instellingen dienen het zorgvuldigheidsbeginsel in acht te nemen (Awb 3:2).

- Mag geen misbruik maken van haar machtspositie (Awb 3:3).

- Evenredigheidsbeginsel: nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen (Awb 3:4).

- Alles deugdelijk motiveren (Awb 4:13 en 4:15). Ook termijnen.

(Verwijzing naar: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Koens 1998a, pag.39-40.)

 

In het McMichael-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens d.d. 24-02-1995 (https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/mcmichael-arrest-en-meer/) wordt cruciaal geacht dat “alle papieren c.q. stukken door beide partijen kunnen worden ingezien voor een rechtsprocedure”. Dit was McMichael daarvoor onthouden door de tegenpartij. – Inzage van dossier bij BJZ’s worden vaak niet compleet gegeven inclusief contactjournaals, diagnostische of zgn. expertiserapporten, en werkaantekeningen die hebben geleid tot een beslissing (die leidde tot een rechtszaak OTS of erger). Ook ziet de inspectie niet het hele dossier als BJZ het niet wil. {Zie onderaan meer dan McMichael-arrest: http://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/wat-wetenschap-uhp-missen-van-ouders/ }.

Zo lijken de jeugdzorgwerkers vergeten dat er fatsoen bestaat waarover de wet zegt:

Art. [6:]162, lid 2, Burgerlijk Wetboek 6:

Civielrechtelijke zorgvuldigheidsnormen:

“Als onrechtmatige daad  worden aangemerkt  een inbreuk op het recht en een doen-of-nalaten-in-strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer [fatsoen] betaamt, een en ander  behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.”  

Wetten zijn te vinden op:  www.wetten.nl  (vinkje wegdoen bij zoeken).

Op https://www.youtube.com/watch?v=sfd-syHRP7Q een voorbeeld hoe rigide de 'jeugdzorg' meet en kinderrechten (afbeeldingen onder) niet respecteert.

*:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now